Trang thông tin điện tử trường THPT Ngô Gia Tự - Kỷ niệm 50 năm thành lập trường THPT Ngô Gia Tự (1968 - 2018 )
 
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
TIỆN ÍCH
VIDEO
BÀI HÁT TRUYỀN THỐNG
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
   Hoạt động Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ
   
  Nguồn cung cấp tin: Nguyễn Thị Thanh Tân. Cập nhật vào lúc: 00:22:23 08-03-2014  

SỞ GD- ĐT PHÚ YÊN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ                  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

Số:        /KH-NGT                                                      Tuy Hòa, ngày 5  tháng 3 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

Hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2014-2015 và thực hiện Tiểu đề án 2 “ Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong trường học” của trường THPT Ngô Gia Tự

  

Phần I

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI

GIAI ĐOẠN 2014-2015

 

             Căn cứ Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2010-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2351/QĐ-TTg ngày 24 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 970/QĐ-BGDĐT ngày 9/3/2012 của Bộ GD- ĐT ban hành Kế hoạch hành động về bình đẳng giới của ngành giáo dục giai đoạn 2012-2015;

            Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 11/NQ-TW của Bộ Chính trị về “ Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước”;

           Căn cứ kế hoạch hoạt động của Ban VSTBPN tỉnh Phú Yên và của Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2014-2015;  

           Căn cứ kế hoạch hành động của Ban VSTBPN ngành Giáo dục và Đào tạo Phú Yên giai đoạn 2010-2020;

           Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-SGDĐT ngày 13/2/2014 của ngành Giáo dục và Đào tạo Phú Yên về:  Hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2014-2015 và thực hiện Tiểu đề án 2 “ Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong trường học”;

          Ban NSTBPN trường THPT Ngô Gia Tự xây dựng kế hoạch hoạt động và một số chương trình công tác trọng tâm giai đoạn 2014-2015 như sau:

I-                  Mục đích yêu cầu

            Tiếp tục thực hiện 7 mục tiêu Ban VSTBPN ngành Giáo dục và Đào tạo Phú Yên giai đoạn 2010-2020 về bình đảng giới, trước hết là giai đoạn 2014-2015 nhằm cải thiện, ổn định và nâng dần đời sống vật chất và tinh thần cho nữ cán bộ quản lý, cán bộ công nhân viên, giáo viên toàn trường. Tạo điều kiện để phụ nữ có nhiều cơ hội tiếp cận, phát huy vai trò và hưởng thụ đầy đủ quyền bình đẳng giới trong mọi lĩnh vực đời sống, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Cụ thể, trong giai đoạn 2014-2015 cần đạt các yêu cầu:

            - Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Ban Giám hiệu nhà trường thực hiện các quyền hợp pháp của nữ nhà giáo, nữ học sinh; thu hẹp khoảng cách giới trong giáo dục, hướng tới một nền giáo dục có trách nhiệm giới;

            - Thông qua các hoạt động nhằm chăm lo, tạo điều kiện cho sự tiến bộ của nữ cán bộ công chức, viên chức ( CBCC,VC) thúc đẩy mục tiêu bình đẳng giới vì sự phát triển của phụ nữ; phát huy vai trò, trí tuệ và tiềm năng của phụ nữ ngành Giáo dục và Đào tạo trong thời kỳ đây mạnh công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước;

              - Tạo mọi điều kiện để nữ  CBCC,VC nâng cao trình độ về chuyên môn, bản lĩnh chính trị, thực hiện tốt vai trò của người công dân, người lao động, người mẹ, người vợ;

               - Công tác vận động nữ CBCC,VC là trách nhiệm trực tiếp, thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, trong đó Ban VSTBPN và Ban Nữ công Công đoàn có vai trò nòng cốt, đầu mối trong việc tham mưu; xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ nữ, kiện toàn Ban VSTBPN, Ban nữ công cả về số lượng và chất lượng.

           II.Nội dung công tác chủ yếu

              1. Công tác tổ chức:

                  -     Kiện toàn tổ chức Ban VSTBPN cấp trường; xây dựng chương trình hoạt động của Ban VSTBPN sát với yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể của đơn vị mình. Đảm bảo thực hiện tốt Quy chế hoạt động của Ban VSTBPN cấp trường;

                  -     Duy trì chuyên mục VSTBPN và thường xuyên cập nhật thông tin vào chuyên mục trên Website của trường.

2. Nội dung thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ

 a) Mục tiêu 1: Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị

 -          Tham mưu đề xuất quy hoạch, cơ cấu, bổ nhiệm cán bộ nữ giữ vị trí lãnh đạo, quản lý trong trường học;    

-           Có kế hoạch đề nghị, giới thiệu, tạo điều kiện cho đối tượng nữ đang tạo nguồn  và cán bộ, giáo viên nữ được đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ..

b) Mục tiêu 2: Bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế, đời sống

-           Thực hiện có hiệu quả các văn bản về bình đẳng giới, quan tâm đến các chế độ, chính sách đối với nữ cán bộ, giáo viên, học sinh nữ. Tạo điều kiện cho giáo viên nữ trong diện ốm đau, thai sản, nuôi con nhỏ hoàn thành nhiệm vụ;

-           Phối hợp với các tổ chức trong nhà trường kịp thời giúp đỡ nữ cán bộ, giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn để cải thiện đời sống, có điều kiên tham gia vào các hoạt động của ngành và hoàn thành nhiệm vụ công tác, học tập.

  c) Mục tiêu 3: Bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

 -  Nâng cao tỷ lệ được đào tạo chuẩn và trên chuẩn đối với nữ cán bộ, công chức, giáo viên. Phấn đấu đến năm 2015 có thêm 1 nữ giáo viên đi học cao học;

 - Phối hợp với Hội Khuyến học các cấp tạo điều kiện giúp đỡ học sinh nữ khó khăn có nguy cơ bỏ học được tiếp tục học tập, giảm tỷ lệ học sinh nữ bỏ học.

 d) Mục tiêu 4: Bình đẳng giới trong lĩnh vực y tế

 - Vận động nữ cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình, không sinh con thứ 3, không phân biệt con trai hay con gái, góp phần đảm bảo cân bằng giới tính, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc và bình đẳng;

 -  Nữ cán bộ công nhân viên, giáo viên được tiếp cận với các dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe. Mời cán bộ y tế về trường tư vấn cho chị em chăm sóc sức khỏe…

e) Mục tiêu 5: Bình đẳng giới trong lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao

 - Đảm bảo bình đẳng giới trong việc thụ hưởng trong lĩnh vực văn hóa, thông tin;

  -  Củng cố, nâng cấp mạng Internet để phục vụ truy cập thông tin phục vụ đời sống và giảng dạy, học tập;

 - Tổ chức các hoạt độngvăn hóa, thể thao cho phụ nữ nhân các ngày lễ Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày Gia đình Việt Nam 28/6….;

  - Có kế khoạch về tham quan, học tập kinh nghiệm cho chị em phụ nữ trong đơn vị. Tích cực hưởng ứng cuộc vận động xây dựng gia đình văn hóa, gia đình thể thao…

f) Mục tiêu 6: Bình đẳng giới trong lĩnh vực gia đình

 - Tuyên truyền, giáo dục, vận động về trách nhiệm giữa cha, mẹ trong việc chăm sóc, nuôi dạy con, chung tay chia sẻ công việc gia đình để phụ nữ có thời gian, điều kiện tham gia tốt công tác ngoài xã hội, công tác quản lý của ngành;

 - Không để tình trạng bạo lực xảy ra trong trong đời sống gia đình nữ cán bộ công nhân viên, giáo viên.

g) Mục tiêu 7: Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới

 -  Tiếp tục tổ chức quán triệt NQ 11-NQ/TW; Kế hoạch chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2020; Kế hoạch hành động về bình đẳng giới ngành giáo dục giai đoạn 2012-2015 cho CBCC-VC và học sinh toàn trường, nhằm nâng cao năng lực quản lý Nhà nước trong trường học;

 - Củng cố, kiện toàn Ban VSTBPN cấp trường. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới. Thực hiện khẩu hiệu hành động “ Tất cả vì sự tiến bộ phụ nữ”.

 

II. Phần 2

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TIỂU ĐỀ ÁN 2 “ TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC PHẨM CHẤT, ĐẠO ĐỨC PHỤ NỮ VIỆT NAM THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC TRONG TRƯỜNG HỌC”

 

 

Căn cứ Quyết định số 343/QĐ- TTg ngày 12/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “ Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2010-2015”; Kế hoạch số 579/KH- BGDĐT ngày 9/5/2013 của Bộ GDĐT về kế hoạch hực hiện Tiểu đề án 2 về “ Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong trường học” ( gọi tắt là Tiể u đề án 2); Kế hoạch số 02/KH-SGDĐT ngày 13/2/2014 của ngành Giáo dục và Đào tạo Phú Yên về:  Hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2014-2015 và thực hiện Tiểu đề án 2 “ Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong trường học” của ngành Giáo dục Phú Yên.

Ban VSTBPN trường THPT Ngô Gia Tự xây dựng kế hoạch hoạt động và một số chương trình công tác trọng tâm giai đoạn 2014-2015 như sau:

I.                  Mục tiêu

1.      Mục tiêu chung:

Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong trường học theo tiêu chí: có lòng yêu nước; có sức khỏe; có tri thức; kỹ năng nghề nghiệp; năng động, sáng tạo; có lối sống văn hóa và lòng nhân hậu nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của công chức, viên chức, học sinh và cộng đồng, đặc biệt là phụ nữ trong việc giữ gìn, phát huy và xây dựng phẩm chất đạo đức tốt đẹp của con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.

2.      Mục tiêu cụ thể:

-         Đến năm 2015, công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước,  trong trường học đạt kết quả như sau:

-         Có 95% học sinh THPT được tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nũ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

-         Cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ làm công tác vì sự tiến bộ phụ nữ được tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng trong công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong trường học.

-         Có 100% cán bộ, giáo viên toàn trường được  tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

II.               Các hoạt động triển khai năm 2014, 2015

-         Kiện toàn và nâng cao năng lực Ban chỉ đạo thực hiện Tiểu đề án 2.

+ Thành lập, phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên trong ban chỉ đạo Tiểu đề án 2;

+ Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về tuyên truyền, giáo dục phẩm chất phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH, HĐH trong trường học do cấp trên tổ chức.

-         Tuyên truyền nâng cao nhận thức của CBCC, VC, GV và học sinh trong toàn trường về phẩm chất, đạo đức phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước ( thực hiện bằng nhiều hình thức: gửi tài liệu tuyên truyền lên Wibsite của trường; thông qua các buổi họp hội đồng sư phạm nhà trường, các buổi sinh hoạt ngoại khóa, các tiết chào cờ, phát thanh thanh niên…)

-         Kết hợp với Công đoàn nhà trường tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Luật bình đẳng giới, Tiểu đề án 2, xây dựng gia đình hạnh phúc trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước, một số vấn đề liên quan và viết về gương nữ nhà giáo điển hình.

     + Năm 2014: Tham gia cuộc thi cho CBCC, VC trong toàn ngành

     + Năm 2015: Tổ chức thi cho học sinh THPT

III. Tổ chức thực hiện:

-         Tham mưu với Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường để tăng cường lãnh đạo, chỉ  đạo thực hiện công tác VSTBPN;

-         Phối hợp với Công đoàn nhà trường, tổ chức Đoàn thanh niên để tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác bình đẳng giới và chống bạo lực gia đình, phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đâty mạnh CNH,HĐH đất nước, trong trường học;

-         Vận động CBCNV, GV hưởng ứng các phong trào thi đua của ngành; phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa’ trong cơ quan, trường học; xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc và bình đẳng;

-         Thực hiện chế độ kiểm tra, báo cáo theo định kỳ đúng quy định ( cuối tháng 6 và tháng 12 ) hàng năm cho Ban VSTBPN ngành giáo dục./.

 

Nơi nhận:

- Ban VSTBPN Sở GD-ĐT;                                       KT. HIỆU TRƯỞNG

- HT, các PHT;                                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Lưu VT, Ban VSTBPN

 

 

 

 

                                                                                            Nguyễn Thị Thanh Tân

                                                                        Trưởng Ban VSTBPN trường

 

 

 

 

         

   

[Trở về]
 
  Các tin khác:
    +    KỈ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20-10. [11:14:59 24-11-2013]

 
 
  Trang chủ  |  Thông báo  |  Lịch công tác  |  Thời khóa biểu  |  Hình ảnh hoạt động  |  Ngân hàng đề thi  |  Ngân hàng Giáo án  
Trường THPT Ngô Gia Tự
Địa chỉ :Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Phường Phú Lâm - Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại :(0257)3851259-3851066-3558054
Thư điện tử: thpt.ngogiatu@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2013 Trường THPT Ngô Gia Tự