V/v sửa đổi một số điều quyết định nâng lương trước thời hạn